Tietosuoja

Kuukos Design oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste päivitetty 2.6.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Kuukos Design oy

Yhteystiedot:  Notkotie 7 11120 Riihimäki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kuukos Design oy 

Marko Kukkola

Notkotie 7

11120 Riihimäki

0413146726

kuukosdesign@gmail.com

     2. Rekisteröidyt

Rekisterissä säilytetään asiakkaiden yritykselle antamia tietoja.

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme ja tuotteistamme kertominen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Kuukos Design Oy

Marko Kukkola

Notkotie 7

11120 Riihimäki

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat:

 • verkkokauppa www.kuukos-design.myshopify.com
 • asiakkaan liikkeessä antamat tiedot; esimerkiksi kanta-asiakasrekisteriin, laskutustiedot, maksusitoumustiedot

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Asiakkaalta itseltään arvontojen tai muiden kilpailujen yhteydessä
 • Asiakkailta paperilomakkeen kautta
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovumme tietoja eri palveluntarjoajille eri käyttötarkoituksia varten. 

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Digitase oy (kirjanpitomateriaalit)
 • Myshopify (verkkokauppa)
 • Izettler(kassajärjestelmä)
 1. Käsittelyn kesto
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 
 1. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kuukos Design oy:n työntekijät.  

Asiakasrekisteriin on pääsy myös kohdassa 6. mainittujen yritysten työntekijöillä tarpeen mukaan esimerkiksi laskutusepäselvyyksien selvittämiseksi.

Rekisterinpitäjän henkilökunta on salassapitovelvollinen yrityksen ja asiakkaan tietojen osalta.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.